Υποτροφία Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε καταγόμενο/η από Ανατολική Ρωμυλία

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αρ. πρωτ. 1/9-2-2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2010-11, μία (1) υποτροφία από τα έσοδα της Κληρονομίας Μαρίας Αβράσογλου, σε φοιτητή/τρια όλων των Σχολών και των Τμημάτων αυτού, καταγόμενο/η από την Ανατολική Ρωμυλία.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ εκατόν ογδόντα (Ευρώ 180,00).

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στον/στην υπότροφο από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2010-11 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνει τις σπουδές του (της), εάν καταστεί πτυχιούχος, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν. 2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο να προσκομίζει πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του/της υποτρόφου ή εάν ο/η υπότροφος δε λάβει το πτυχίο του/της μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών του/της, υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο ( μέχρι 11 – 3 – 2011 ), αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η καταγωγή τους από την Ανατολική Ρωμυλία και η ηλικία τους , όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών.

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες, πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό στο προηγούμενο έτος σπουδών (2009-10 ) τουλάχιστον «Λ. Καλώς».

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και τρία (3) δικαιολογητικά και επί πλέον:

1. Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λ.Καλώς»

2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4).

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρύτανης

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  42  =  51