You are currently viewing Το ταξίδι του Πατριάρχη στην Αθήνα

Το ταξίδι του Πατριάρχη στην Αθήνα

Patr stin Arxiepiskopi
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Τό ταξίδιον τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀθήνας 
Ὡς ἤδη ἠγγέλθη, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 8ης Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἀφίκετο ἀεροπορικῶς εἰς Ἀθήνας, γενόμενος δεκτός μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β’, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Περιστερίου κ. Χρυσοστόμου, Περγάμου κ. Ἰωάννου καί Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, Ποιμενάρχου τῆς περιοχῆς, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἄλλων ὑψηλοβάθμων Κληρικῶν, τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Ἀρβανιτοπούλου, ὡς καί ἄλλων ἐπισήμων. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ἔνθα ὑπεδέξαντο Αὐτόν Κληρικοί-Στελέχη αὐτῆς καί ἐγένοντο δηλώσεις, ἐξεφράσθησαν δέ εὐχαί ὑπό τῶν δύο Προκαθημένων δι’ ἕν εὐλογημένον καί καρποφόρον νέον ἔτος καί ἐπιτυχίαν διά τήν ἀνάληψιν ὑπό τῆς Ἐλλάδος τῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τό πρῶτον ἑξάμηνον τοῦ τρέχοντος ἔτους. Εἶτα ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον Μεγάλη Βρεταννία, ἔνθα καί κατέλυσεν. 
Ἐπηκολούθησε γεῦμα ἐν τῷ καταλύματι τοῦ Παναγιωτάτου, παρατεθέν ὑπό τῆς Α. Μακαριότητος, ἀνταλλαγεισῶν προπόσεων μεταξύ τῶν δύο Προκαθημένων, εἰς ὅ παρεκάθησαν Ἱεράρχαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἠλίας Ἠλιάδης, Διευθυντής Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Καλαντζῆς, Γενικός Γραμματεύς Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, καί ἄλλοι ἐπίσημοι. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, παρέστησαν κατά τήν ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Ἀθηνῶν πραγματοποιηθεῖσαν ἐπίσημον τελετήν ἐνάρξεως τῆς ὑπό τῆς Ἑλλάδος ἀναλήψεως τῆς Προεδρίας τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, καθ’ἥν ὡμίλησαν οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, Jose Manuel Barroso, Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, Herman Van Rοmpuy, Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, καί Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, τῇ παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Ὑπουργῶν τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐκπροσώπων τοῦ διπλωματικοῦ σώματος, ὑψηλοβάθμων στελεχῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί ἄλλων προσωπικοτήτων. Ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ἐν συνεχείᾳ δέ παρετέθη ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργοῦ ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Μ. Βρεταννίᾳ. 
Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 9ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος συνηντήθη ἐν τῷ καταλύματι Αὐτοῦ μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξίου Τσίπρα, Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, συνοδευομένου ὑπό Βουλευτῶν, εἶτα δέ συνηντήθη μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Βενιζέλου ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τῶν συνοδῶν Αὐτῆς, καθ’ ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν. Εἰς τό γεῦμα παρεκάθησαν ὡσαύτως ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Ἐξοχ. Ὑφυπουργοί Ἐξωτερικῶν κ. Δημήτριος Κούρκουλας καί κ. Κυριακός Γεροντόπουλος, ὡς καί ἄλλα ὑψηλόβαθμα στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. 
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέψατο τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν τῆς Τουρκίας κ. Kerim Uras ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις νέῳ κτιρίῳ τῆς Πρεσβείας, τό δέ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Παναγιώτατος ἀνεχώρησεν, ἐπιστρέφων εἰς τά ἴδια, προπεμφθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῶν Ἀθηνῶν ὑπό τῶν καί ὑποδεξαμένων Αὐτόν. 

Τόν Πατριάρχην ὑπεδέξαντο ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.

http://fanarion.blogspot.gr/
Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

62  +    =  64