Read more about the article Μνήμη Δημήτρη Φραγκόπουλου από τον Σύνδεσμο Ζωγραφειωτών
Ï ÄçìÞôñçò Öñáãêüðïõëïò, ï ìáêñïâéüôåñïò äéåõèõíôÞò óôçí éóôïñßá ôïõ «Æùãñáöåßïõ» (1958 - 1993). To éóôïñéêü ó÷ïëåßï ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, ÃõìíÜóéï-Ëýêåéï "ÆùãñÜöåéïí", öÝôïò ãéïñôÜæåé ôçí 115ç åðÝôåéï ìå óåéñÜ åêäçëþóåùí, áðü ôéò 19 Óåðôåìâñßïõ Ýùò ôéò 25 Ïêôùâñßïõ, ÔåôÜñôç 27 Áõãïýóôïõ 2008.

Μνήμη Δημήτρη Φραγκόπουλου από τον Σύνδεσμο Ζωγραφειωτών

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλαδι Ζωγραφειωτών σας καλεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 ωρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών ( Δ.Σούτσου 46 Αμπελόκηποι) στη «ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» Συντονίζει Ο δημοσιογράφος…

0 Comments