Ψηφιακή αναπαράσταση των Αρχιγένειων Ιδρυμάτων Επιβατών (Σελίμπασα) Θράκης

Το ψη­φια­κά ανα­στη­λω­μέ­νο οι­κο­δο­μι­κό συ­γκρό­τη­μα των Αρ­χι­γε­νεί­ων πα­ρου­σιά­ζε­ται με σχε­τι­κό video το οποίο «πε­ρι­η­γεί» τον επι­σκέ­πτη στο κα­θέ­να από τα οι­κο­δο­μή­μα­τα του συ­γκρο­τή­μα­τος. Η πα­ρου­σί­α­ση συ­μπλη­ρώ­νε­ται με τη συ­νο­λι­κή ει­κό­να…

0 Comments