Read more about the article Μνήμη Δημήτρη Φραγκόπουλου από τον Σύνδεσμο Ζωγραφειωτών
Ï ÄçìÞôñçò Öñáãêüðïõëïò, ï ìáêñïâéüôåñïò äéåõèõíôÞò óôçí éóôïñßá ôïõ «Æùãñáöåßïõ» (1958 - 1993). To éóôïñéêü ó÷ïëåßï ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, ÃõìíÜóéï-Ëýêåéï "ÆùãñÜöåéïí", öÝôïò ãéïñôÜæåé ôçí 115ç åðÝôåéï ìå óåéñÜ åêäçëþóåùí, áðü ôéò 19 Óåðôåìâñßïõ Ýùò ôéò 25 Ïêôùâñßïõ, ÔåôÜñôç 27 Áõãïýóôïõ 2008.

Μνήμη Δημήτρη Φραγκόπουλου από τον Σύνδεσμο Ζωγραφειωτών

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλαδι Ζωγραφειωτών σας καλεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 ωρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών ( Δ.Σούτσου 46 Αμπελόκηποι) στη «ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ» Συντονίζει Ο δημοσιογράφος…

0 Comments

Πνευματικό Μνημόσυνο Δημήτρη Φραγκόπουλου στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών

Ο Σύνδεσμος εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών και ο Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο Πνευματικό Μνημόσυνο του αειμνήστου   Δασκάλου του Γένους Δημήτρη Φραγκόπουλου Την Τετάρτη  8 Νοεμβρίου 2017, ώρα 19.00…

0 Comments

Ψήφισμα της ΟΙΟΜΚΩ για την εκδημία Δημήτρη Φραγκόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ (29/09/2017) Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Οικουμενικής  Ομοσπονδίας  Κωνσταντινουπολιτών πληροφορήθηκε με μεγάλη θλίψη, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2017, για την εις Κύριον εκδημία του: Δημητρίου Φραγκοπούλου Άρχοντος Διδασκάλου…

0 Comments