You are currently viewing Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων

oiomko

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων (Federal Union of European Nationalities – FUEN) της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών

Μετά από Πρόταση

Κομοτηνή 16 Μαΐου 2015

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων:

 Ανακαλώντας στη μνήμη τις Συνθήκες για τις Μειονότητες που έχουν υπογραφεί μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίες αποτελούν το καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων στην Ευρώπη, θεμελιώδεις για την διατήρηση της μόνιμης ειρήνης και ευημερίας στην ευρωπαϊκή περιφέρεια,

 Έχοντας υπόψη τα νομικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από την εποχή αυτή στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών για την προστασία των εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών μειονοτήτων, όπως τη “Διακήρυξη των Δικαιωμάτων Ατόμων που ανήκουν σε Εθνοτικές, Θρησκευτικές και Γλωσσικές Μειονότητες ” των Ηνωμένων Εθνών (1992), όπως επίσης το Άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966) και της “Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων” του Συμβουλίου της Ευρώπης (1995),

 Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ευρώπη όσον αφορά στα Δικαιώματα των Μειονοτήτων διαμέσου των διεθνών και περιφερειακών θεσμών προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

 Σημειώνοντας ότι παρόλη την ανωτέρω αναφερόμενη θεσμική και νομοθετική πρόοδο, εισέτι παρουσιάζεται η τάση από αρκετά κράτη «διμεροποίησης» ή πολιτικοποίησης του ζητήματος της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ασκώντας αρνητική χρήση της έννοιας της αμοιβαιότητας παρά της ειλικρινούς ενδιαφέροντος για το πραγματικό συμφέρον των μειονοτήτων,

 Αναλογίζοντας ότι από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μειονότητες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης ή χρησιμοποιούνται ως «αποδιοπομπαίοι τράγοι», ώστε να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις με σκοπό τη δημιουργία συγκρούσεων απ’ άλλα Κράτη, με τα οποία θεωρούνται ότι συνδέονται με κάποιο τρόπο οι μειονότητες- θύματα,

 Σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ήπειρος είχε βιώσει τις καταστροφικές συνέπειες των ανοικτών ένοπλων συγκρούσεων προκληθέντων από την ανάμιξη των κρατών- προστατών με αλυτρωτικές φιλοδοξίες.

 Επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία των μειονοτήτων αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας,

Καλεί την προσοχή όλων των κρατών:

– Στο να ενισχύσουν την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων υπογράφοντας, επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας τη “Σύμβαση Πλαίσιο για Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων ” του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Καλεί όλα τα Κράτη:

– Να αναπτύξουν την πολιτική βούληση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους της προστασίας όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα αν ανήκουν σε ομάδες μειονοτήτων ή πλειοψηφιών,

– Να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι οι μειονότητες διαθέτουν τη δική τους υπόσταση, να μην εκλαμβάνουν τις μειονότητες ως αντικείμενα κρατών – προστατών και να εγκαταλείψουν πρακτικές εκμετάλλευσης των μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους για την προώθηση των αλυτρωτικών τους διεκδικήσεων,

 Να αναπτύξουν πολιτικές προς την κατεύθυνση ενός πιο υπεύθυνου πολιτικού πολιτισμού, ο οποίος θα αναγνωρίζει το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και θα προωθεί τον διάλογο και την ειρήνη.

Resolution of the

FUEN General Assembly

After the proposal

of the Ecumenical Federation of Constantinopolitans

Komotini 2015

The FUEN General Assembly:

Recalling the Minorities Treaties signed after the WW I, which formed the

minority protection regime in Europe, important for the maintenance of

lasting peace and prosperity in the region;

Having regard to the legal instruments that developed since then towards the

protection of ethnic, religious and linguistic minorities in the frame of

international or regional organizations, such as the “Declaration on the Rights

of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic

Minorities” of the United Nations (1992) as well as Article 27 of the

International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the

“Framework Convention for the Protection of National Minorities” of the

Council of Europe (1995);

Recognizing the progress achieved on Minority Rights in Europe through

international and regional human rights institutions;

Noting that despite the above-mentioned institutional and legislative

progress, there is still a tendency by many States of bilateralizing or

politicizing the minority rights issue under the misuse of the concept of

reciprocity rather than caring truly for the minorities interests;

Considering that since WWI, in some cases minorities are being abused or

treated as an excuse, in order to put political pressure and create conflicts by

other states with whom the “victim” minorities are considered to be linked

somehow;

Noting that during the last years the European Continent has experienced the

catastrophic consequences of open armed conflicts caused by the interference

of kin-States with irredentist ambitions;

Affirming that minority protection is clearly of prime concern for the

maintenance of international peace and security;

Draws the attention of all States:

to strengthen the protection of Minority Rights by signing, ratifying and

implementing the “Framework Convention for the Protection of National

Minorities” of the Council of Europe;

Calls all States:

to develop the political will and take the appropriate policy measures in

order to fulfill their responsibility to protect all people regardless of whether

they belong to a minority or a majority group;

to acknowledge that minorities have their own specific background, not to

depict minorities as objects to a kin-State and abandon practices of using

minorities and their rights for promoting their irredentist claims;

to develop policies towards a more responsible political culture that will

affirm the diversity and propel dialog and peace.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

86  +    =  90