Προκήρυξη υποτροφιών της Πανελλήνιας Ενωσης Καππαδοκικών Σωματείων (ΠΕΚΣ)

 

Προκήρυξη  υποτροφιών ακαδ. έτους 2012 – 2013

από την Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων (ΠΕΚΣ),

με την χορηγία της « Οικογένειας ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ »

 


Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι η Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων (ΠΕΚΣ) θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013 δύο υποτροφίες, σχετικά με θέματα πολιτισμού των Καππαδοκών.

 

Ειδικότερα θα χορηγηθούν:

1. Μία (1) υποτροφία για έρευνα με θέμα: « Συγκριτική μελέτη της εκπαίδευσης των Καππαδοκών πριν και μετά την προσφυγιά ».

2. Μία (1) υποτροφία για έρευνα με θέμα: « Παραδοσιακές ενδυμασίες των Καππαδοκών ».

 

Οι χορηγούμενες από την Ένωση υποτροφίες έχουν εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση δαπανών των ερευνητών υποτρόφων.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την ειδικώς συσταθείσα Επιστημονική Επιτροπή της ΠΕΚΣ.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει στις  31 Ιανουαρίου 2013

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή από την οποία προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητας.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν μέσα στον Φεβρουάριο 2013

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.    Ελληνική υπηκοότητα.

2.    Ηλικία μέχρι 40 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31.12. 1972

3.    Οικογενειακή καταγωγή από την Καππαδοκία, που θα πιστοποιείται είτε με πιστοποιητικό γέννησης των προγόνων του υποψηφίου είτε με βεβαίωση που θα εκδίδεται από έναν από τους επιμέρους συλλόγους που είναι μέλη της  ΠΕΚΣ, και στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος ή οι γονείς του.

4.    Ο υποψήφιος να έχει ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία.

5.    Το ήδη υπάρχον ερευνητικό ή επαγγελματικό έργο του υποψηφίου να παρουσιάζει συνάφεια με το γνωστικό πεδίο της προκήρυξης.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή μέχρι τις 31-1-2013 στη διεύθυνση της γραμματείας της ΠΕΚΣ ( Δογάνη 56, Πειραιάς 18546, υπόψη της κ. Βασιλικής Παπαδοπούλου ) φάκελο, από τον οποίο να αποδεικνύονται όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, και στον οποίο θα περιέχονται οπωσδήποτε τα εξής στοιχεία:

1.  Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.

2.  Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ότι κατάγονται από την Καππαδοκία.

3. Ανακοινώσεις, επιμέλειες, βιβλία ή οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει την ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για το ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος.

5.  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Να υλοποιήσουν απαραιτήτως το ερευνητικό τους πρόγραμμα, για το οποίο έλαβαν την υποτροφία.

2. Να υποβάλουν τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.

3. Να μνημονεύουν την Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων και την υποτροφία της  « Οικογένειας

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΒΒΟΠΠΟΥΛΟΥ »  σε κάθε δημοσίευμα που θα αφορά στην  έρευνα.

 

ΟΡΟΙ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η αποδοχή της χορηγίας από αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η διεξαγωγή της έρευνας, συνεπάγεται την απόκτηση του δικαιώματος έκδοσης και δημοσίευσης του τελικού προϊόντος της έρευνας, μόνον από την ΠΕΚΣ.

Η ΠΕΚΣ διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή  να διακόψει τις υποτροφίες, αν  κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι

που το επιβάλλουν.

Εάν οι υποτροφίες διακοπούν από  υπαιτιότητα  των  υποτρόφων,  τότε αυτοί υποχρεούνται να επιστρέψουν

τα ποσά των υποτροφιών,  που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Η προκήρυξη αυτή θα ανακοινωθεί στο διαδίκτυο,  στη διεύθυνση της Ένωσης  www.peks.gr και στην ιστοσελίδα  www.mikrasiatis.gr

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της Ένωσης (Βασιλική Παπαδοπούλου 6944721786 –  vassipa@hotmail.com),  ή στο Διαδίκτυο στη δ/νση www.peks.gr

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

8  +  1  =