Οι διωγμοί του 1914 μέσα από τη Μαύρη Βίβλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

You are currently viewing Οι διωγμοί του 1914 μέσα από τη Μαύρη Βίβλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η «Κεντρική Επιτροπή υπέρ των μετατοπισθέντων Ελληνικών πληθυσμών» είχε συσταθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την υπογραφή της Ανακωχής του Μούδρου και το τέλος του πρώτου παγκόσμιου πολέμου για να συνδράμει στην περίθαλψη και στον επαναπατρισμό των ελληνικών πληθυσμών που εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους πριν και κατά τη διάρκεια του πολέμου προς το εσωτερικό της Ανατολής ή κατέληξαν πρόσφυγες στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη. Πρόκειται για τα θύματα του «Πρώτου διωγμού 1914-1918» που σηματοδοτεί την έναρξη της συστηματικής γενοκτονίας του Ελληνισμού της Ανατολής.

Φαίδων Γ. Παπαθεοδώρου

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Μητροπολίτης Αίνου Ιωακείμστην επιστολή που δημοσιεύουμε, η Κεντρική Επιτροπή υπέρ των μετατοπισθέντων Ελληνικών πληθυσμών κατάρτισε ειδική Επιτροπεία για τη σύνταξη Μαύρης Βίβλου των διωγμών και των μαρτυρίων του εν Τουρκία Ελληνισμού. Η Επιτροπεία αποτελείτο από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδουαρχιμανδρίτη Διονυσίου Μηνά, τον Στ. Καραθεοδωρή και τον Μ. Θεοτοκά. Η Μαύρη Βίβλος συντάχθηκε με βάση τα επίσημα έγγραφα του Πατριαρχείου και παραδόθηκε στις 12 Απριλίου 1919, δηλαδή μερικές ημέρες πριν από την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, στον τότε Αναπληρωτή Τοποτηρητή του Οικουμενικού Θρόνου Μητροπολίτη Καισαρείας Νικόλαο.

Η Μαύρη Βίβλος εκδόθηκε στα ελληνικά και στα γαλλικά.

Στις 416 σελίδες της περιλαμβάνει Πρόλογο και πέντε μέρη:

Α. Οι διωγμοί και τα μαρτύρια του εν Θράκη ελληνικού πληθυσμού,

Β. Οι διωγμοί και τα μαρτύρια του εν τη Δ. και Α. Μικρά Ασία ελληνικού πληθυσμού,

Γ. Οι διωγμοί και τα μαρτύρια του εν Πόντω ελληνικού πληθυσμού,

Δ. Έγγραφα Πατριαρχικά σχετιζόμενα προς τους διωγμούς του ελληνικού πληθυσμού,

Ε. Στατιστική του εκδιωχθέντος ελληνικού πληθυσμού.

Η κατάταξη των πληροφοριών γίνεται ανά Εκκλησιαστική Επαρχία και, σε κάθε Επαρχία, λεπτομερέστερα ανά οικισμό ή ανά ενότητες οικισμών.

Πιστό αντίγραφο της ελληνικής έκδοσης επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Αρσενίδη (ISBN 960.253.037.5)

Παραθέτουμε στη συνέχεια απόσπασμααπό τον Πρόλογο που περιγράφει την κατάσταση του Ελληνισμού της Ανατολής μετά την επικράτηση των Νεοτούρκων (1908).

«…οι Νεότουρκοι γνωρίζοντες ότι οι εν Τουρκία Έλληνες αποτελούσι την μάλλον προηγμένην και εκπολιτισμένην εθνότητα, προς ην δυσκόλως ηδύναντο να συναγωνισθώσι και φοβούμενοι την μεγάλην αυτής επιρροήν και επίδρασιν, ήρξαντο και αυτοί ευθύς εξ αρχής στρεφόμενοι εναντίον αυτής. Εδημιουργήθη εν πρώτοις καθ’ όλην την αυτοκρατορίαν ατμόσφαιρα μίσους και περιφρονήσεως προς το ελληνικόνστοιχείον, συνεπεία του οποίου υπήρξεν η παραβίασις του εκπαιδευτικού και δη και του εκκλησιαστικού καθεστώτος του Οικουμ. Πατριαρχείου, η καταστρατήγησις και η αυθαίρετος ερμηνεία και εφαρμογή του περί βουλευτικών εκλογών νόμου, η επιβολή καταναγκαστικώνφόρων και εισφορών, ο αφοπλισμός των Ελλήνων και ο εξοπλισμός των τούρκων, ο καταρτισμός τουρκικών συμμοριών, ο θρησκευτικός προσηλυτισμός προς παραπλάνησιν και εξισλάμισιν των απλουστέρων, η αμείλικτος εφαρμογή εμπορικού αποκλεισμού και η επίσημος διακήρυξις σεισαχθείας, δηλ. η απαγόρευσις όπως οι τούρκοι πληρώνωσιν οιανδήποτε προς τους χριστιανούς οφειλήν αυτών.

Ο επισυμβάς βαλκανικός πόλεμος περέσχεν εις τους Νεοτούρκους και καθόλου εις το τουρκικόν έθνος την επιζητουμένηνευκαιρίαν όπως επεκτείνωσι τον κατά των Ελλήνων διωγμόν. Τα εκ λαζών, κιρκασίων και αράβων εθελοντικά τάγματα ηρήμωσαν την Α. Θράκην ιδίως, και αι χρηματικαί αφαιμάξεις αφήρεσαν και την τελευταίανοικονομικήν ικμάδα των Ελλήνων της αυτοκρατορίας και ωσεί μη ήρκουν ταύτα πάντα επηκολούθησε τω 1914 καταναγκαστικός διωγμός. Και εφηρμόσθη τότε σατανικώτατονσχέδιον αγρίου διωγμού και εξετοπίσθησανηβηδόν ολόκληροι ελληνικοί πληθυσμοί της Θράκης και των παραλίων της Μ. Ασίας ανερχόμενοι εις 284.172 ψυχών. Πλείστοι των κατοίκων εφονεύθησαν, πολλαί γυναίκες και νεάνιδεςπαρεβιάσθησαν, οικίαι και κτήματα επυρπολήθησαν ή κατεσχέθησαν υπό τούρκων μεταναστών, ολόκληροι κινηταίπεριουσίαιδιηπάργησαν.

Το κακόν εκορυφώθη κατά τον παγκόσμιονπόλεμον, ότεπλείσταιελληνικαίεπαρχίαι της αυτοκρατορίας εκλονίσθησαν εκ θεμελίων ή εντελώς κατεστράφησαν. Είναι ανεκδιήγητα τα δεινοπαθήματα, τα οποία υπέστησαν οι εκδιωχθέντες εκ των εστιών αυτών Έλληνες. Διεσκορπίζοντο οι δυστυχείς ούτοι εις χωρία καθαρώς τουρκικά . Ημποδίζετο εις αυτούς η εκ μέρους των Πατριαρχείων διανομή βοηθημάτων, εστερούντο εκκλησιών και ιερέων και πάσης καθόλου από της θρησκείας απορρεούσης παραμυθίας και εξηναγκάζοντο δια τοιούτων και άλλων μέτρων εις εξισλάμισιν. Τοιουτοτρόπως δε πληθυσμός ομογενής εκ 490.063 ψυχών, διασπαρείς ανά τα όρη, τας χαράδρας και τα τουρκικά χωρία, υπέστη εν τοις πλείστοις τον εξ ασιτίας, του ψύχους και των στερήσεων εν γένει θάνατον».

Αφήστε μια απάντηση