You are currently viewing Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών στη εορτή του Αγίου Πολυκάρπου στη Σμύρνη

Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών στη εορτή του Αγίου Πολυκάρπου στη Σμύρνη

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν ὁ ἑορτασμὸς τῆς ἐτησίας μνήμης τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου ἐν Σμύρνῃ

Προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεὼν ἐτιμήθη ἐν Σμύρνῃ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, εἰς τὸν ἐν Μπασμανὲ ἱστορικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου,  κατὰ τὸ διήμερον 22-23 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.. Ὁ Σεβ. κ. Συμεών, ἀνταποκρινόμενος εἰς πρόσκλησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. κ. Βαρθολομαίου, μετέβη εἰς Σμύρνην διὰ νὰ τιμήσῃ μαζὶ μὲ τὸν τοπικὸν Ἐπίσκοπον καὶ τοὺς πιστοὺς τῆς πρωτευούσης τῆς Ἰωνίας τὸν μέγαν αὐτὸν Ἀποστολικὸν Πατέρα, τοῦ ὁποίου ἡ πνευματικὴ κληρονομία ἀποτελεῖ ἐμμέσως παρακαταθήκην καὶ διὰ τὴν κατ’ αὐτὸν Ἱ. Μητρόπολιν, ὡς χαρακτηριστικῶς ἀνέφερεν εἰς τὸν πανηγυρικόν, τὸν ὁποῖον ἐξεφώνησε κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, διὰ τοῦ ὁποίου ἐξῆρε τὸν ἰδιαίτερον συμβολισμὸν τῆς παρουσίας τῆς Νέας Σμύρνης, διὰ τοῦ Ἐπισκόπου καὶ τοῦ Δημάρχου αὐτῆς ἐν Σμύρνῃ διὰ τὸν συγκεκριμένον ἑορτασμόν, ἀναλύσας ἰδιαιτέρως, διὰ τοῦ γνωστοῦ τοῖς πᾶσι μεστοῦ θεολογικοῦ αὐτοῦ λόγου τὸ νόημα τοῦ ἑορτασμοῦ.

Ὁ Σεβ. κ. Συμεὼν ἐχοροστάτησε κατὰ τὸν Μ. Ἑσπερινόν, τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, προεξῆρχε δὲ Τρισαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συλλειτουργίᾳ μετὰ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Εὐδοκιάδος κ. Ἀμβροσίου. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος προσεφώνησε τὸν προεξάρχοντα τῆς πανηγύρεως, χαρακτηρίσας τὴν ἡμέραν ταύτην ὡς ἱστορικὴν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σμύρνης, καθὼς διὰ τῆς συλλειτουργίας τῶν Ἐπισκόπων Σμύρνης καὶ Νέας Σμύρνης, «ἠνώθη ἐντὸς τοῦ ἀενάου λειτουργικοῦ παρόντος τὸ χθές, τὸ σήμερον καὶ τὸ μέλλον τῆς Σμύρνης, τῆς ἰδέας τῆς Σμύρνης, καὶ ὅ, τι αὕτη ἐκπροσωπεῖ διὰ τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν Γένος», προσθεὶς ὅτι σήμερον «ἀγάλλονται αἱ ψυχαὶ τῶν ἀειμνήστων πατέρων ἡμῶν, τῶν τε ἐνταῦθα καὶ τῶν ἐν τῇ Ἀττικῇ γῇ ἀναπαυομένων».

Ἰδιαιτέρως συμβολικὴ ἡ ἀπὸ Θεοῦ πρόνοια ἵνα ὁ ἑορτασμὸς συμπέσῃ πρὸς τὴν Κυριακὴν τῆς Ἀπόκρεω, ἐφ’ ᾧ καὶ οἱ δύο Ἱεράρχαι μετέβησαν εἰς τὸ Ἑλληνορθόδοξον Κοιμητήριον Σμύρνης τὴν μεσημβρίαν τοῦ Ψυχοσαββάτου καὶ ἀνέγνωσαν ἀπὸ κοινοῦ Τρισάγιον ὑπὲρ ἀναπαύσεως  τῶν ἀπ’ αἰώνων πατέρων ἡμῶν, ἰδίᾳ τῶν ἐν τῇ Ἰωνικῇ γῇ ἀναπαυομένων καὶ τῶν ἐξ αὐτῆς καταγομένων καὶ ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ καὶ ξένῃ τελειωθέντων.

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ὁ Σεβ. κ. Συμεὼν ἐπεσκέφθη, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τὸν ἐν τῇ ἐρειπιώδει καταστάσει εὑρισκόμενον ἱστορικὸν Ναὸν Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Ἄνω πόλεως Σμύρνης, ἔνθεν καὶ τὸ Ἱερὸν Εἰκονοστάσιον, τὸ Ἀρχιερατικὸν Στασίδιον καὶ ὁ Ἱερὸς Ἄμβων, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται εἰς τὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς Νέας Σμύρνης, τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Φωτεινῆς ὡς καὶ τὸ Γενικὸν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς Σμύρνης, γενόμενος φιλοφρόνως δεκτὸς ὑπὸ τῆς Εὐγεν. κ. Ἀργυροῦς Παπούλια, Γεν. Προξένου.

Ὀλίγον πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως αὐτοῦ ἐκ Σμύρνης προσῆλθεν εἰς τὸ Γραφεῖον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, γενόμενος ἐγκαρδίως δεκτὸς ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καὶ τῶν συνεργατῶν του.

Τέλος, σημειοῦται ὅτι τὸν Θεῖον Λόγον κατὰ τὸν Μ. Ἑσπερινὸν τοῦ Σαββάτου 22ας ἰδίου ἐκήρυξεν ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρυσόστομος Νάσσης, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας ΑΠΘ, ὁ ὁποῖος, ἐν τῇ ἐγνωσμένῃ καταρτίσει αὐτοῦ, ἀνεφέρθη ἐμπεριστατωμένως καὶ κατανοητῶς εἰς τὴν ἱερὰν μορφὴν τοῦ τιμωμένου Ἁγίου καὶ τὴν σημασίαν αὐτοῦ διὰ τὴν ζωὴν τοῦ Χριστιανοῦ.

Τὸ Ἱερὸν Ἀναλόγιον ἐκόσμησαν ἱεροψάλται ἐκ τοῦ «Χοροῦ Ψαλτῶν Χίου», ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἡρακλέους Μαλανδρίνου.

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

9  +  1  =