You are currently viewing Μνήμη Δημήτρη Φραγκόπουλου από τον Σύνδεσμο Ζωγραφειωτών
Ï ÄçìÞôñçò Öñáãêüðïõëïò, ï ìáêñïâéüôåñïò äéåõèõíôÞò óôçí éóôïñßá ôïõ «Æùãñáöåßïõ» (1958 - 1993). To éóôïñéêü ó÷ïëåßï ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò, ÃõìíÜóéï-Ëýêåéï "ÆùãñÜöåéïí", öÝôïò ãéïñôÜæåé ôçí 115ç åðÝôåéï ìå óåéñÜ åêäçëþóåùí, áðü ôéò 19 Óåðôåìâñßïõ Ýùò ôéò 25 Ïêôùâñßïõ, ÔåôÜñôç 27 Áõãïýóôïõ 2008.

Μνήμη Δημήτρη Φραγκόπουλου από τον Σύνδεσμο Ζωγραφειωτών

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλαδι Ζωγραφειωτών σας καλεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 ωρα 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών ( Δ.Σούτσου 46 Αμπελόκηποι) στη «ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ»

Συντονίζει Ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης και Συμμετέχουν :
Ο ιστορικός Κώστας Σταματόπουλος
Ο πρόεδρος της ΟΙΟΜΚΩ Νικόλαος Ουζούνογλου
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγαλοσχολιτών Σταύρος Ανεστίδης
Ο πρόεδρος του ΣΕΖ Νίκος Κόλμαν

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  39  =  48