Εορτασμός της μνήμης του Αγίου Χαραλάμπους στην Κρήνη (Τσεσμέ)

You are currently viewing Εορτασμός της μνήμης του Αγίου Χαραλάμπους στην Κρήνη (Τσεσμέ)

Κατόπιν ἀδείας τῶν Ἁρμοδίων Ἀρχῶν, ἑωρτάσθη καὶ φέτος ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους εἰς τὸν ἱστορικὸν Ναόν του εἰς Τσεσμὲ (Κρήνην), κατὰ τὴν ἐτησίαν ἐπέτειον αὐτῆς, τὴν 10ην Φεβρουαρίου. 

Ἀδείᾳ καὶ προτροπῇ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος, ὅστις ἐμνημόνευσε κατ’ αὐτὴν τοὺς διαποιμάναντας τὴν ἀρχικῶς Ἐπισκοπὴν καὶ κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ παρελθόντος αἰῶνος ἀνυψωθεῖσαν εἰς Μητρόπολιν Κρήνης Ἱεράρχας, τοὺς κτίτορας τοῦ Ναοῦ καὶ πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν Ἰωνικὴν γῆν τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν προσδοκώντας πατέρας ἡμῶν, ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ὁποίων ἀνέγνω Τρισάγιον μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἐν τέλει, ὁ Σεβ. κ. Βαρθολομαῖος μετέφερεν εἰς τοὺς εὐαρίθμους προσκυνητὰς τὴν εὐχὴν καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ ηὐχαρίστησε δημοσίᾳ τὰς Ἁρμοδίας Ἀρχὰς διὰ τὰς παρασχεθείσας ἄδειαν καὶ διευκολύνσεις πρὸς πραγματοποίησιν καὶ κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο τοῦ προσκυνήματος εἰς τὸν ἱστορικὸν ναὸν τοῦ Ἁγ. Χαραλάμπους Κρήνης.

Εἰς τὸ κήρυγμά του ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἣν κέκτηται ἰδιαιτέραν σημασίαν ἐφέτος, ἐντὸς τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ προστάτης τῶν πιστῶν ἐκ τῶν λοιμωδῶν νοσημάτων, ἀναπτύξας τὴν θεολογικὴν σημασίαν τῆς χάριτος ποὺ παρέχει ὁ Θεὸς εἰς τοὺς ἁγιότητι διακριθέντας ἀνθρώπους νὰ θεραπεύουν νόσους, ὡς δεῖγμα ὑπερβάσεως τῆς ἁμαρτίας, ἡ ὁποία εἶναι τὸ πρωτουργὸν αἴτιον τῆς ἀποκοπῆς ἀπὸ τὴν Πηγὴν τῆς Ζωῆς καὶ τῆς ὡς ἐξ αὐτῆς εἰσόδου εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν τῆς ἀσθενείας, τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου, τὰ ὁποῖα ὑπερνικῶνται πνευματικῶς διὰ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας. 

Τέλος, ὁ Μητροπολίτης Σμύρνης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τὸν Δήμαρχον Τσεσμὲ Ἐντιμ. κ. Ekrem Oran, γενόμενος ἐγκαρδίως δεκτὸς εἰς τὸ γραφεῖον αὐτοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον μετέφερε τὸν χαιρετισμὸν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εὐχαριστήσας αὐτὸν καὶ διὰ τὰς διευκολύνσεις τὰς ὁποῖα παρέσχεν ὁ Δῆμος πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ προσκυνήματος εἰς τὸν ἱστορικὸν αὐτὸν ναὸν τῆς Κρήνης.

Ορθόδοξη Κοινότητα Σμύρνης

Αφήστε μια απάντηση