Εθελοντική Δενδροφύτευση της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ


Η οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών στα πλαίσια  του επιτυχημένου 2 Φεστιβάλ-Γιορτής των Κωνσταντινουπολιτών αναλαμβάνει σε συνεργασία με τον Δήμο παπάγου -Χολαργού

Εθελοντική δενδροφύτευση την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί

στην περιοχή πλησίον του γηπέδου Τένις στη συμβολή των Οδών Ναυαρίνου και Ανατολής στο Χολαργό.

Σας περιμένουμε ώστε με την ευαισθησία σας να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος!

Σας ευχαριστούμε για το οικολογικό σας ενδιαφέρον!

Η Οηθοσκεληθή Οκοζπολδία Κωλζηαληηλοσποιηηώλ, ζηο πιαίζηο ηοσ επηηστεκέλοσ 2οσ Φεζηηβάι – Γηορηής Κωλζηαληηλοσποιηηώλ, αλαιακβάλεη ζε ζσλεργαζία κε ηολ Δήκο Παπάγοσ – Φοιαργού
Εθελονηική Δενδροθύηεσζη
Την Κσριακή 11 Δεκεμβρίοσ
ζηις 10.00 ηο πρωί
ζηελ περηοτή πιεζίολ ηοσ Γεπέδοσ Τέλης ζηε ζσκβοιή ηωλ οδώλ Νασαρίλοσ θαη Αλαηοιής ζηο Φοιαργό.
Σας περηκέλοσκε, ώζηε κε ηελ εσαηζζεζία κας λα ζσκβάιιοσκε όιοη καδί γηα ηελ αλαβάζκηζε ηοσ περηβάιιοληος!
Σας εσταρηζηούκε γηα ηο οηθοιογηθό ζας ελδηαθέρολ!

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

3  +  2  =