Διεθνές Συνέδριο για την Γενοκτονία από τη Δημοκρατία της Αρμενίας

για  την πρόληψη και την καταδίκη του εγκλήματος της γενοκτονίας στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν.

Όταν ένα  κράτος που σέβεται το παρελθόν του, μπορεί να βαδίσει στο παρόν και να προχωρήσει στο μέλλον.

Επιστήμονες από  20 περίπου  χώρες βρέθηκαν στην Αρμενία και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Γερεβάν για ένα  διήμερο  διεθνές συνέδριο  The symposium is titled, “The Crime of Genocide: Prevention, Condemnation and Elimination of Consequences.”με τίτλο, «Το έγκλημα της γενοκτονίας: Πρόληψη, καταδίκη και εξάλειψη των συνεπειών.”  Το συνέδριο οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας σε συνεργασία με το Αρμενικό Μουσείο – Ινστιτούτο της Γενοκτονίας.

Την Opening the conference, President Serzh Sarkisian called for broader international recognition of the Armenian genocide, stressing that the crime’s affirmation is essential for preventing more crimes against humanity. έναρξη του συνεδρίου, έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αρμενίας Σερζ Σαρκισιάν ο οποίος ζήτησε την ευρύτερη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, τονίζοντας ότι η διατύπωση του εγκλήματος είναι ουσιώδης για την πρόληψη περισσοτέρων  εγκλημάτων  κατά της ανθρωπότητας.

Sarkisian’s remarks come amid growing pressure on the US Congress to bring the Armenian Genocide resolution (H.Res.252) to a vote in the full House of Representatives. Οι παρατηρήσεις του  Σαρκισιάν έρχονται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων που ασκούνται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά  με την Αρμενική Γενοκτονία (ψήφισμα H.Res.252). The conference is part of what seems to be a strong push by official Yerevan to support the measure in the aftermath of its collapsed talks with Turkey to normalize relations. Το συνέδριο αποτέλεσε μέρος μίας πολιτικής ισχυρής ώθησης από την επίσημη Αρμενία  για να στηρίξει το ζήτημα της Γενοκτονίας μετά τις συμφωνίες του Δεκεμβρίου του 2009  με την Τουρκία.

Ο Sarkisian had similarly criticized the “political expediency and short-sighted opportunism” that often shape governments’ attitudes towards past and present genocides. Σαρκισιάν  επέκρινε  την πολιτική σκοπιμότητας και κοντόφθαλμου οπορτουνισμού  που διαμορφώνουν συχνά τη στάση των κυβερνήσεων έναντι της  γενοκτονίας.

“The bitter lessons of the Armenian genocide did not go down in the history and memory of humankind as mere memories of the past. «Τα πικρά διδάγματα της γενοκτονίας των Αρμενίων δεν μπορούν να πάνε πίσω  την ιστορία και τη μνήμη της ανθρωπότητας ως απλές αναμνήσεις του παρελθόντος. They came to be replaced by the horrors of the Holocaust and the tragedies in Rwanda, Darfur and many other places,” he said in a speech at the forum. Ήρθαν για να αντικατασταθεί από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος και τις τραγωδίες στη Ρουάντα, το Νταρφούρ και πολλά άλλα μέρη », είπε στην  ομιλία του με την οποία άνοιξε τις εργασίες του Συνεδρίου. His remarks were a clear reference to the reluctance of countries to recognize the Genocide and risk antagonizing Turkey. Οι παρατηρήσεις του ήταν μια σαφής αναφορά στην απροθυμία των χωρών να αναγνωρίσουν τη Γενοκτονία και τον κίνδυνο έλθει σε αντιπαράθεση με την Τουρκία.

One of the conference participants, prominent Armenian-American historian Richard Hovannisian, suggested that Armenia’s government has toughened its position on genocide recognition since the collapse of its normalization agreements with Turkey. Ένας από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, ο σημαντικός  Αρμενο-Αμερικανός ιστορικός Richard Hovannisian, ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Αρμενίας αναθεωρεί τη  θέση της σχετικά με την αναγνώριση της γενοκτονίας με  την κατάρρευση των συμφωνιών εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία. “It seems to have become more determined,” Hovannisian told RFE/RL’s Armenian service. «Φαίνεται να έχει γίνει πιο αποφασιστική,”  είπε ο Hovannisian.

Sarkisian’s policy of rapprochement with Turkey has triggered a barrage of criticism from many in Armenia and its worldwide Diaspora.

Η πολιτική Σαρκισιάν της προσέγγισης με την Τουρκία προκάλεσε ένα μπαράζ κριτικής από πολλούς στην Αρμενία και σε όλη τη Διασπορά της . They say that Ankara has exploited it to keep more countries from recognizing the slaughter of some 1.5 million Ottoman Armenians as genocide.Και υποστηρίζεται ότι  η Τουρκία έχει αξιοποιήσει την πολιτική αυτή  για να κρατήσει περισσότερες χώρες μακριά από την αναγνώριση της σφαγής των περίπου 1,5 εκατομμυρίων Αρμενίων ως γενοκτονία.

Taner Akcam, a US-based Turkish scholar also participating in the conference, said such recognition would make it much harder for the Turkish state to claim that Armenians died in much smaller numbers and not as a result of a premeditated government policy. Ο καθηγητής Taner Akcam, δήλωσε ότι η αναγνώριση αυτή θα καθιστούσε πολύ πιο δύσκολο για το τουρκικό κράτος να ισχυριστεί ότι οι Αρμένιοι πέθαναν σε πολύ μικρότερους αριθμούς και όχι ως αποτέλεσμα μιας εκ προμελέτης  κυβερνητικής πολιτικής.

“I strongly recommend recognition of the Armenian genocide,” Akcam told journalists. “Θα ήθελα να συστήσω ένθερμα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων”, δήλωσε ο Ακσάμ. “This is also important for the prevention [of more genocides,]” he said. “Αυτό είναι επίσης σημαντικό για την πρόληψη και άλλων γενοκτονιών.

He went on to describe Turkey’s treatment of the issue as “a policy of 95 years of denial” that is preventing Turkey from developing a true democracy. Περιέγραψε την πολιτική της Τουρκίας για το θέμα ως «μια πολιτική 95 ετών  άρνησης» που εμποδίζει την Τουρκία από την ανάπτυξη μιας πραγματικής δημοκρατίας, ωστόσο  “Facing history is a very honorable thing and I’m hopeful the Turkish government will change the policy soon,” Akcam added. είμαι αισιόδοξος ότι η τουρκική κυβέρνηση θα αλλάξει την πολιτική σύντομα.

“I do hope that Turkey will face this dark chapter of the history. “Ελπίζω ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας. Turkey is not the Turkey that we know for 10 years. Η Τουρκία δεν είναι η Τουρκία που γνωρίζουμε  εδώ και 10 χρόνια. If it wants to be a member of the European Union, of the civilized world, it has to acknowledge these wrongdoings of the past,” Akcam said. Αν θέλει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πολιτισμένου κόσμου, πρέπει να αναγνωρίσει αυτές τις παρανομίες του παρελθόντος “, δήλωσε ο Ακτσάμ.

But Turkey’s policy of denial and its relations with the leading countries of Europe have diluted pressure from the EU for Turkey to come to grips with its past, according to Tessa Hofmann of the Free University in Berlin. Αλλά η πολιτική της Τουρκίας της άρνησης και τις σχέσεις της με τις  χώρες της Ευρώπης έχουν αραιωθεί μετά τις πιέσεις από την ΕΕ για την Τουρκία να μάθει να αντιμετωπίζει το παρελθόν της, σύμφωνα με την Tessa Hofmann του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Hofman explained that in her own country, Germany, the government, now more than ever “stays committed to its position of categorically denying that what happened was genocide.” Η Hofman εξήγησε ότι στη χώρα της, τη Γερμανία, η κυβέρνηση, τώρα περισσότερο από ποτέ “διατηρεί τη δέσμευσή της για την θέση του της κατηγορηματικά αρνείται ότι αυτό που συνέβη ήταν γενοκτονία.”

Armenia should therefore submit its case to the International Court of Justice in The Hague, she stressed.

Η  Αρμενία θα πρέπει επομένως να υποβάλουν την υπόθεσή της στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τόνισε.

The conference also explored Israel’s role in Turkey’s denial of the Genocide, with a presentation by renowned genocide historian Israel Charny, who said Jerusalem should officially recognize the crime on a political level. Το συνέδριο διερεύνησε επίσης τον ρόλο του Ισραήλ στην άρνηση της Τουρκίας της γενοκτονίας, με την παρουσίαση από τον διάσημο ιστορικό Ιsrael  Charny, ο οποίος είπε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αναγνωρίσει επίσημα την εγκληματικότητα σε πολιτικό επίπεδο.

“Though, Israel has long recognized the Armenian Genocide on societal and cultural level, at the state level, this has not happen,” said Charny. “Αν και, το Ισραήλ έχει προ πολλού αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων με τις κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις της, σε κρατικό επίπεδο, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί”, δήλωσε ο Charny.

Speaking about retribution and reparations, Egyptian scholar Ahman Abgel Avi Salami said the descendants of Armenian Genocide survivors have the right to demand compensation from Turkey as a successor of the Ottoman Empire. Μιλώντας για διώξεις και αποζημιώσεις, ο Αιγύπτιος ερευνητής Ahman Abgel Avi Σαλάμι είπε οι απόγονοι των Αρμενίων επιζώντων της Γενοκτονίας έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν αποζημίωση από την Τουρκία ως διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

According to Abgel Avi Salami, Turkey should recognize the Armenian Genocide, apologize, and pay compensation. Σύμφωνα με τον  Abgel Avi Σαλάμι, η Τουρκία πρέπει να αναγνωρίσει την Γενοκτονία των Αρμενίων, να ζητήσει συγγνώμη και να καταβάλει αποζημίωση. “It has to promise not to commit such crimes in the future,” he said, citing the German example, where Berlin recognized the Holocaust and paid compensation to Jewish descendants. “Πρέπει να υποσχεθεί ότι δε θα διαπράξει τέτοια εγκλήματα στο μέλλον», είπε, αναφέροντας το παράδειγμα της Γερμανίας , όπου το Βερολίνο αναγνώρισε το Ολοκαύτωμα και κατέβαλλε αποζημίωση στους Εβραίους. “Turkey should do the same regarding Armenians,” he added. “Η Τουρκία πρέπει να κάνει το ίδιο όσον αφορά την Γενοκτονία των Αρμενίων”, πρόσθεσε.

The scholar explained that the Republic of Armenia has the right to file a lawsuit against Turkey to protect the interests of Armenians and descendants of the Genocide survivors, who once found shelter in the territory of Armenia. Η  Δημοκρατία της Αρμενίας έχει το δικαίωμα να καταθέσει αγωγή εναντίον της Τουρκίας να προστατεύσει τα συμφέροντα των Αρμενίων και των απογόνων των θυμάτων γενοκτονίας, που βρήκαν μια φορά καταφύγιο στο έδαφος της Αρμενίας.

“US, France and Canada also can protect interests of the descendants residing in their territory.

«Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και ο Καναδά, επίσης, μπορούν  να προστατεύσουν  τα συμφέροντα των απογόνων των θυμάτων της Γενοκτονίας που κατοικούν στο έδαφός τους. Legal responsibility for genocide has no time limits, while moral responsibility surpasses the legal one,” said Abgel Avi Salami. Νομική ευθύνη για τη γενοκτονία δεν έχει χρονικά όρια, ενώ η ηθική ευθύνη ξεπερνά το νόμιμο “, δήλωσε ο Avi Abgel Salami. “This is mentioned in the UN resolution [on Genocide Prevention]. “Αυτό αναφέρεται στο ψήφισμα του ΟΗΕ [σχετικά με τη γενοκτονία  και την πρόληψή της]. However, real politics prevents from implementation of this resolution.” Ωστόσο, η πραγματική πολιτική εμποδίζει την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος. ”

Ο Peter Balakian συγγραφέας του βιβλίου «ο Τίγρης Φλέγεται. Η Γενοκτονία των Αρμενίων», το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά, αναφέρθηκε στην καταστροφή με τη Γενοκτονία και του πολιτισμικού παρελθόντος, ως το τελευταίο μέσο εξαφάνισης του λαού. Το παράδειγμα καταστροφής των μνημείων των Αρμενίων και άλλων λαών είναι χαρακτηριστικό και δείχνει τη στόχευση του θύτη.

Ο Φάνης  Μαλκίδης στην ομιλία του για το Έγκλημα της Γενοκτονίας και τη γενοκτονία των Ελλήνων ανέφερε ότι ο θεμελιωτής και εμπνευστής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Γενοκτονία Ρ. Λέμκιν στήριξε την έρευνά του στη γενοκτονία των Ελλήνων και των Αρμενίων. Η Γενοκτονία των Ελλήνων αποτελεί ένα έγκλημα που στέρησε τη ζωή σε 1.000.000 ανθρώπους από τους πλέον και 2.500.000 που ζούσαν στο οθωμανικό κράτος και κάθε λαός που έχει υποστεί ένα ανάλογο έγκλημα, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την αναγνώριση, ένα δικαίωμα που πηγάζει από την ιστορική αλήθεια και  το δίκαιο.  Τέλος  ζήτησε από το κοινοβούλιο της Αρμενίας να είναι το επόμενο που θα  αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων.

Ο Armenian Foreign Minister Edward Nalbandian made the same point, saying that the prevention and condemnation of genocides should not be taken hostage to politics and instead must be on the international community’s agenda. Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Έντουαρντ Ναλμπαντιάν, τόσο στην έναρξη του συνεδρίου όσο και στη λήξη του  επεσήμαινε ότι η πρόληψη και καταδίκη των γενοκτονιών δεν πρέπει να είναι όμηροι στην πολιτική και αντ ‘αυτού πρέπει να είναι στην ατζέντα της διεθνούς κοινότητας. “Genocide denial and impunity pave the way for new crimes against humanity. «Άρνηση της γενοκτονίας και της ατιμωρησίας θα ανοίξει το δρόμο για νέα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Regardless of geopolitical or other interests, the international community must be united in condemning and preventing genocide,” Nalbandian told conference participants. Ανεξάρτητα από γεωπολιτικά ή άλλα συμφέροντα, η διεθνής κοινότητα πρέπει να είναι ενωμένη στην καταδίκη και την πρόληψη της γενοκτονίας, “είπε ο Ναλμπαντιάν, κλείνοντας το συνέδριο .

Το συνέδριο αποτελούνταν  από τέσσερις θεματικές ενότητες τις οποίες συντόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών  και πρώην πρέσβης της Αρμενίας στην Αθήνα Arman Kirakossyan, ο  σύμβουλος του διευθυντή του Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Αρμενίας Νικολάι Hovhannisyan, ο διευθυντής του Μουσείο και του  Ινστιτούτο της Γενοκτονίας της Αρμενίας  Χάικ Demoyan και από το μέλος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αρμενίας Βλαντιμίρ Vardanyan.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο συναντήθηκαν με τον  Karekin II, Πατριάρχη των Αρμενίων, ο οποίος μίλησε για την αναγνώριση της Γενοκτονίας, επισκέφθηκαν το μνημείο της Γενοκτονίας καθώς και το Μουσείο και το Ινστιτούτο της Γενοκτονίας, ενώ φύτεψαν ένα δέντρο στη μνήμη των θυμάτων.

Το συνέδριο στο youtube

http://www.youtube.com/watch?v=dGZLDuyzDfA

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

84  +    =  90