5 Υποτροφίες του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε φοιτητές με καταγωγή την Κωνσταντινούπολη

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αρ. πρωτ. 2/9-2-2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατα το Παν/κό έτος 2010-11, πέντε (5) υποτροφίες, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ σε ομογενείς, που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτιμούνται οι πτωχότεροι. Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, θα γίνουν δεκτοί, με τους ίδιους ακριβώς όρους, υποψήφιοι, ομογενείς ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.

Οι θέσεις θα καλυφθούν, κατά προτεραιότητα, εφ΄ όσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις από τους υποψήφιους που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ διακόσια πενήντα (Ευρώ 250,00)

Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του Πανεπιστημιακού έτους 2010-11 και θα διαρκέσει μέχρι το μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους (άρθρο 55 του Α.Ν.2039/39, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1583/85 και άρθρο 25 του Κ.Δ. 18/41).

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να προσκομίζουν πιστοποιητικό προόδου με ικανοποιητική βαθμολογία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα των υποτρόφων ή εάν οι υπότροφοι δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα σε ένα έτος από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39).

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί , εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθρο 59 του Α.Ν. 2039/39).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο, ( μέχρι 11 – 3 – 2011 ) αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια, η καταγωγή και η ηλικία των υποψηφίων , όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

2. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογένειάς τους (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

4. Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) των υποψηφίων και της οικογενείας τους.

5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα)

6. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και Μ.Ο. βαθμολογίας στο προηγούμενο έτος σπουδών (2009-10) τουλάχιστον «Λ. Καλώς». (Σύμφωνα με την από 27-11-2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από δύο και να έχουν στα υπόλοιπα Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον «Λ.Καλώς»).

Οι πρωτοετείς φοιτητές υποβάλλουν τα με αύξοντα αριθμό ένα (1) έως και πέντε (5) δικαιολογητικά και επί πλέον :

1. Ατομικό Δελτίο επιτυχίας στις Πανελλαδικές εξετάσεις και

2. Βεβαίωση εγγραφής στα ΑΕΙ

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου -Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων(Σταδίου και Χρ.Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4)

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρύτανης

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

4  +  5  =