You are currently viewing 1922-2022: Εκατό χρόνια από την Καταστροφή. Mαθητικός διαγωνισμός

1922-2022: Εκατό χρόνια από την Καταστροφή. Mαθητικός διαγωνισμός

1922-2022: Εκατό χρόνια από την Καταστροφή
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Πρότυπο Λύκειο της Ιωνιδείου Σχολής
συνδιοργανώνουν τον μαθητικό Διαγωνισμό:
1922-2022: Εκατό χρόνια από την Καταστροφή

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Λυκείου, δημόσιων
και ιδιωτικών.
Βασική επιδίωξη του διαγωνισμού είναι να αποτελέσει ευκαιρία καλλιέργειας της
ιστορικής συνείδησης και διατήρησης της ιστορικής μνήμης.


Στόχοι του διαγωνισμού είναι:

 Να προσεγγίσουν οι μαθητές Λυκείου τα γεγονότα που σχετίζονται με την
Μικρασιατική Καταστροφή
 Να γνωρίσουν τη μικρασιατική γη
 Να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες εκατοντάδες
χιλιάδες εξοντώθηκαν και εκτοπίστηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
την περίοδο 1919-1923
 Να εκφραστούν οι μαθητές δημιουργικά ως προς την Μικρασιατική
Καταστροφή


Θεματικοί άξονες του διαγωνισμού
 Η Μικρασιατική Καταστροφή: αίτια, συνέπειες, προοπτικές
 Ο μικρασιατικός πολιτισμός
 Πολιτιστικές διαδρομές Μικρασιατιών στη σύγχρονη Ελλάδα
 Οι κοινότητες του Ελληνισμού σε όλον τον κόσμο και οι Μικρασιάτες μέσα σε
αυτές
 Η Μικρασιατική Καταστροφή στη λογοτεχνία και τις τέχνες
 Η Μικρά Ασία μέσα από εικόνες και κείμενα


Σημειώνουμε ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των τελικών έργων που θα υποβληθούν,
πρέπει να είναι ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας
Τι περιλαμβάνει το διαγωνιστικό μέρος;
Τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν ως τελικά προϊόντα διηγήματα των μαθητών τους.
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:
Μαθητές και μαθήτριες Λυκείου.


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει την παιδαγωγική καθοδήγηση της
μαθητικής ομάδας ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας και να
εξασφαλιστεί η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων των μαθητών/τριών που αφορά στη
συμμετοχή τους στον διαγωνισμό και στην ανάρτηση των μαθητικών δημιουργιών.
Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα του διαγωνισμού;


Ο διαγωνισμός ξεκινάει στις 21 Νοεμβρίου 2022 και λήγει την 30η Απριλίου του
2023.


Τον Μάιο του 2023 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τα τρία
πρώτα διηγήματα θα λάβουν έπαθλο 300, 200 και 100 ευρώ αντίστοιχα, τα οποία
αθλοθετεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Οι καλύτερες μαθητικές δημιουργίες θα
βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2023 στον
Πειραιά.


Πώς θα υποβληθούν οι μαθητικές δημιουργίες;

ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Οι συμμετέχοντες θα στείλουν ηλεκτρονικά ως την 30η
Απριλίου 2023 (στο mail@lyk-peir-ionid.att.sch.gr) :
 βεβαίωση εξασφάλισης της έγγραφης συγκατάθεσης των γονέων η οποία
αφορά στη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα αλλά και στην ανάρτηση
των βραβευμένων μαθητικών δημιουργιών (Τα συμπληρωμένα αυτά έντυπα
παραμένουν στο αρχείο του σχολείου ενώ οι διευθύνσεις των σχολείων θα
αποστείλουν στους διοργανωτές μόνο μια ειδική βεβαίωση του διαγωνισμού
για την εξασφάλιση αυτής της συγκατάθεσης)
 τις μαθητικές δημιουργίες


Ποιοι θα αξιολογήσουν τις διδακτικές προτάσεις και τις μαθητικές δημιουργίες;
Ειδικές επιτροπές αξιολόγησης που θα οριστούν από τους φορείς που
συνδιοργανώνουν το διαγωνισμό, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν πριν την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων.


Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί όροι που πρέπει να προσέξουν οι σχολικές μονάδες;
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό των μαθητών, είναι απαραίτητη η έγγραφη
συγκατάθεση των γονέων τους. Πέραν της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και της
αυτονόητης υποχρέωσης των συμμετεχόντων να υποβάλλουν αυθεντικά έργα που δεν
αποτελούν προϊόν αντιγραφής, δεν υπάρχουν ειδικοί όροι ή περιορισμοί.


Μια σχολική μονάδα μπορεί να συμμετάσχει με όσες μαθητικές δημιουργίες επιθυμεί.
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν
τις όποιες δημιουργίες τους στο διαδίκτυο ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της
αξιολόγησής τους. Τα υπογεγραμμένα έντυπα της έγγραφης συγκατάθεσης (που θα
λάβουν τα σχολεία μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους τους) δε θα σταλούν
στην Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αλλά θα διατηρηθούν στο αρχείο των
σχολείων, ενώ στην Οργανωτική Επιτροπή θα σταλεί μόνο μια βεβαίωση της
διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.


Σημειώνουμε τέλος ότι όλοι οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα λάβουν βεβαιώσεις
συμμετοχής (ψηφιακές) και όλοι οι μαθητές επαίνους συμμετοχής (ψηφιακούς).
Σημειώνεται τέλος ότι:
α) Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι προαιρετική και δεν έχει καμία οικονομική
επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο
β) Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων αφορούν:
 στη συνάφεια των μαθητικών δημιουργιών με το θέμα του διαγωνισμού
 στην αρτιότητα των μαθητικών έργων
 στα μηνύματα των δημιουργών
 στην πρωτοτυπία
 στην τήρηση των ειδικών όρων της παρούσας προκήρυξης
 στη συμμετοχή των μαθητών
γ) Οι φορείς διοργάνωσης αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία υλοποίησης του
διαγωνισμού και θα διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα των δημιουργών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
δ) Δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για
άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των
έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
ε) Ο σχεδιασμός του διαγωνισμού προβλέπει διαδικασίες αποτίμησής του από τους
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (που θα γίνει μετά τη λήξη του διαγωνισμού)
στ) Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα
στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά
θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική
ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο
12 «μεταβίβαση». Τα πνευματικά δικαιώματα των μαθητικών δημιουργιών ανήκουν
στις σχολικές μονάδες που τις δημιούργησαν.


Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού:
 Χονδροκούκης Γρηγόρης, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς
 Μηνάογλου Χαράλαμπος, Διευθυντής Πρ. Λυκείου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
 Αρέτου Γεωργία, Φιλόλογος, Πρ. Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
 Λαζαράκος Κωνσταντίνος, Φιλόλογος, Πρ. Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά
 Χέλμη Παρασκευή, Φιλόλογος, Πρ. Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Facebook Comments Box

Αφήστε μια απάντηση

  +  87  =  91